Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Casa Viegas – Verblijfscontract “Overeenkomst”

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Casa Viegas Accommodatie Contract (hierna te noemen Contract) bepaalt de algemene voorwaarden van accommodatiediensten, evenals alle andere diensten en leveringen die worden verleend aan Gast, Agent (hierna te noemen “Klant”) bij Faro Av. Poente 1, 8005-520 Faro, Portugal geregistreerd in Portugal (hierna “Casa” genoemd) met de volgende handelsnaam:
Casa Viegas
Portugal, Faro Av. Poente 1, 8005-520 Faro.
Afwijkende voorwaarden, ook voor zover opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de Klant, zijn niet van toepassing, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Casa.

 1. Sluiting van het contract
  A. Op verzoek van de klant om een ​​reservering komt een contract tot stand door de overeenkomstige bevestiging van de reservering door de Casa.
  B. Contractuele partners zijn de Casa en de Klant. Indien een derde de reservering namens de Klant heeft gemaakt, is deze partij jegens de Casa hoofdelijk met de Klant aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst indien de Casa in het bezit is van een overeenkomstige verklaring afgegeven door de derde partij. Onafhankelijk daarvan is elke besteller verplicht om alle boekingsgerelateerde informatie aan de klant door te geven, in het bijzonder deze algemene voorwaarden.
  C. Onder- en wederverhuur van kamers alsmede het gebruik ervan voor andere doeleinden dan logies behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Casa.
  D. Boekingen kunnen alleen worden gedaan door contractueel bekwame personen.
 1. Verplichtingen
  A. Op verzoek van de klant om een ​​reservering komt een contract tot stand door de overeenkomstige bevestiging van de reservering door de Casa.
  B. De Casa is verplicht om de geboekte kamers beschikbaar te hebben volgens deze Algemene Voorwaarden en om de overeengekomen diensten te leveren. De Casa is op grond van gewichtige redenen volledig gerechtigd om de Klant zonder verhaal onder te brengen in een andere Casa met vergelijkbare normen en diensten voor de overeengekomen prijs, indien de accommodatie in de geboekte Casa niet mogelijk is.
  C. De Klant is verplicht de prijzen te betalen die gelden voor of zijn overeengekomen voor het ter beschikking stellen van accommodatie en aanvullende diensten waarvan de Klant gebruik heeft gemaakt, respectievelijk heeft geboekt. Dit geldt ook voor diensten en onkosten van de Casa jegens derden die zijn gemaakt voor prestaties die op verzoek van de klant zijn geleverd.
 1. Diensten, prijzen, betalingen
  A. De overeengekomen prijzen zijn inclusief de van toepassing zijnde wettelijke BTW en de lokaal van toepassing zijnde belastingen.
  B. De prijzen kunnen door de Casa worden gewijzigd als de Klant vervolgens het aantal geboekte kamers, de service van de Casa, de aankomstdatum of de duur van het verblijf van de Klant wil wijzigen en de Casa daarmee instemt.
  C. De Casa is gerechtigd om bij het sluiten van de Overeenkomst voor of later een redelijke vooruitbetaling of waarborgsom te vragen. Het bedrag van het voorschot en de vervaldatum ervan kunnen schriftelijk in het Contract worden overeengekomen.
  D. In redelijke gevallen, b.v. indien de Klant achterstallig is met de betalingen van Casa, is Casa gerechtigd om een ​​voorschot of waarborgsom respectievelijk verhoging van het contractuele voorschot of waarborgsom te vragen tot de volledige overeengekomen betaling, ook na het sluiten van de Overeenkomst.
  e. Het bedrag van de borg is meestal 30% van de totale overeengekomen prijs van accommodatie en bijbehorende diensten.
  F. Het bedrag van de borg kan onder geen enkele omstandigheid worden gerestitueerd.
  G. Het totale bedrag, verminderd met eventuele borgsommen, zoals vermeld op een gespecificeerde rekening, dient bij aankomst te worden voldaan, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
 1. Aankomst en vertrek, overige regels voor verblijf in Casa
  A. Geboekte kamers staan ​​ter beschikking van de klant vanaf 15.00 uur op de afgesproken aankomstdatum. De Klant heeft geen recht op een eerdere voorziening.
  B. Geboekte kamers dienen door de klant op de afgesproken aankomstdatum uiterlijk om 21.00 uur ingenomen te worden. Tenzij een later tijdstip van aankomst is gegarandeerd door vooruitbetaling of creditcard, heeft de Casa het recht om de geboekte kamers na 21.00 uur bij andere Klanten onder te brengen, zonder dat de contractant hierdoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
  C. Op de afgesproken vertrekdatum dienen de kamers uiterlijk om 10.00 uur vrij te zijn en ter beschikking van de Casa te staan. Daarna mag de Casa voor gebruik dat de contractuele tijd overschrijdt, buiten de schade die zij daardoor lijdt, 100 procent van de volledige geldende dagprijs (catalogusprijs) in rekening brengen. Het staat de Klant vrij om jegens de Casa te bewijzen dat er geen of een aanzienlijk lagere schade aan de Casa is ontstaan. Als laat vertrek vooraf is geboekt, wordt de vertrektijd verlengd tot 15:00 uur.
  D. Als het werkelijke aantal klanten het geboekte en verwachte aantal overschrijdt, is accommodatie voor deze extra groepsleden niet gegarandeerd.
 1. Herroeping door de klant / niet profiteren van geboekte diensten
  De Casa verleent aan de Klant het recht om het Contract op elk moment te herroepen. In dit verband zijn de volgende bepalingen van toepassing:
  A. Individuele boekingen tot 12 personen: kosteloos te annuleren tot 23.59 uur 3 dagen voor de dag van aankomst, tenzij anders overeengekomen. Bij een kortdurende annulering na 00.00 uur 2 dagen voor de dag van aankomst of bij no show heeft de Casa recht op een redelijke vergoeding. Het forfaitaire bedrag dat moet worden betaald in geval van herroeping is 100 procent van de contractueel overeengekomen totale prijs voor de accommodatie en diensten.
  B. Bij annulering tussen 29 en 14 dagen voor verwachte aankomst is 50 procent van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
  C. Voor annuleringen die 13 tot 3 dag(en) voor verwachte aankomst worden gedaan, is 75 procent van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
  e
  D. Klanten die annuleren op de dag van hun verwachte aankomst of gewoon niet komen opdagen, betalen 100 procent van de overeengekomen totale prijs.
  G. Het staat de Klant vrij om te bewijzen dat de Casa geen schade heeft geleden, of dat de aan de Casa opgelopen schade minder bedraagt ​​dan de gevorderde forfaitaire herroepingsvergoeding.
  H. De bovenstaande bepalingen over de vergoeding zijn van toepassing als er geen andere regeling in het contract is vermeld (bijvoorbeeld voor boekingen tijdens speciale data)
  i. Een herroeping van het met de Casa gesloten Contract dient schriftelijk te worden ingediend. De annulering is echter niet geldig zonder de schriftelijke bevestiging van de Casa. Als dat niet het geval is, moet de oorspronkelijke prijs die in het contract is bepaald, volledig worden betaald, zelfs als de klant geen gebruik maakt van de diensten die in het contract zijn bepaald.
 1. Intrekking door de Casa
  A. Indien een overeengekomen of bedongen voorschotbetaling in lid 3. c) d) e) en g) niet binnen een daarvoor gestelde termijn wordt voldaan, heeft Casa het recht de overeenkomst te herroepen.
  B. Bovendien heeft de Casa recht op buitengewone herroeping van het contract om gegronde redenen, in het bijzonder als
  C. overmacht of andere omstandigheden die niet onder de verantwoordelijkheid van Casa vallen, maken uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk;
  D. misleidende of onjuiste verklaringen van materiële feiten zijn gebruikt bij het boeken van kamers, bijvoorbeeld met betrekking tot de persoon van de klant of het doel;
  e. de Casa heeft gegronde reden om aan te nemen dat indien de Klant gebruik maakt van de diensten van de Casa de goede bedrijfsvoering, veiligheid of reputatie van de Casa bij het publiek kan worden belemmerd, zonder dat dit te wijten is aan de zeggenschaps- of organisatiemacht van de Casa ;
  F. er is sprake van een inbreuk op clausule Paragraaf 1. c) of d), clausule Paragraaf 4. b) f) of g);
  G. de Casa heeft vernomen dat de financiële situatie van de klant aanzienlijk is verslechterd na het sluiten van het contract, in het bijzonder als de klant opeisbare vorderingen van de Casa niet betaalt of onvoldoende zekerheid stelt en als gevolg daarvan betalingsvorderingen van de Casa verschijnen in gevaar worden gebracht;
  H. De Casa is verplicht de Klant onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van de uitoefening van het herroepingsrecht.
  i. In bovenstaande gevallen van herroeping heeft de Klant geen recht op vergoeding van schade.
 1. Aansprakelijkheid van de Casa, Beperking
  A. De Klant is aansprakelijk voor alle inventarisverliezen en schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, onzorgvuldigheid of nalatigheid. Als de schuldige zich niet meldt of wordt ontdekt, wordt de groep als geheel aansprakelijk gesteld. Bij aankomst van een groep behoudt de Casa zich het recht voor om een ​​borg van 200,- EUR te incasseren. Bij vertrek wordt deze borg volledig terugbetaald, mits er geen schade aan Casa-eigendommen is veroorzaakt door de groep. Schade die duurder is dan de borg, dient ter plaatse te worden betaald.
  B. Indien er enige belemmering is in de uitvoering van enige verplichting of indien zich gebreken voordoen in de dienstverlening van de Casa, zal de Casa, op onmiddellijke klacht van de klant, trachten dit te verhelpen. Indien de Klant een gebrek verwijtbaar niet aan Casa meldt, geeft dit geen recht op vermindering van de contractueel overeengekomen vergoeding.
  C. De Casa is alleen aansprakelijk voor enige andere schade veroorzaakt door lichte nalatigheid als dergelijke schade het gevolg is van de schending van een wezenlijke contractuele verplichting of een kardinale plicht op een manier die het doel van het contract in gevaar brengt. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die typisch voorzienbaar is voor een dergelijk type contract.
  D. De voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing op alle schadeclaims, ongeacht hun rechtsgrondslag, met inbegrip van claims die voortvloeien uit onrechtmatige daad. Voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn ook van toepassing in geval van schadeclaims van een Klant tegen werknemers of plaatsvervangende agenten van Casa. Ze zijn niet van toepassing in geval van aansprakelijkheid voor een gebrek nadat een garantie voor de kwaliteit van een object of een werk is gegeven, of in geval van bedrieglijk verzwegen gebreken of letsel van personen.
  e. De Casa heeft geen bewakingsverplichtingen voor de voertuigen.
  F. Schadeclaims van de klant verjaren uiterlijk één jaar vanaf het moment dat de klant kennis krijgt van de schade of, ongeacht deze kennis, uiterlijk drie jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis. Dit is niet van toepassing op de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven of lichaam, evenals voor elke andere schade die is gebaseerd op plichtsverzuim door opzet of grove nalatigheid van de Casa, een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervangende agent. van de Casa.
 1. Slotbepalingen
  A. Wijzigingen of aanvullingen in de Overeenkomst, in de aanvaarding van het aanbod of in deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden. Eenzijdige wijzigingen of aanpassingen door de klant zijn ongeldig.

Reserveren!